Skip to main content

Home/ Groups/ agroforum
Lluïsa Llagostera

EU agricultural Outlook: Prospects for the EU Markets and income 2016-2026 - 0 views

 •  
  Informe presentat en el marc de la segona edició de la conferència organitzada per la Comissió Europea sobre les perspectives agrícoles de la UE a mitjà termini, a l'horitzó de 10 anys. El document aborda concretament les perspectives dels mercats de la llet, la carn i els cultius herbacis. Aquestes projeccions es basen en les publicades l'estiu passat per l'OCDE i la FAO. Entre altres qüestions, cal destacar que la renda agrària augmentarà un 2% la pròxima dècada. La demanda de cereals podria incrementar-se un 6% d'aquí a 2026 gràcies a l'augment del blat de moro per a alimentació animal. Es preveu un augment en les importacions de soja. Els preus es mantindran per sota dels dels darrers anys
Lluïsa Llagostera

Trends and projections in Europe 2015: Tracking progress towards Europe's climate and e... - 0 views

 •  
  Informe anual que proporciona una avaluació actualitzada sobre els progressos dels països europeus en matèria de canvi climàtic i energia. Es desprèn de l'informe que les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle van disminuir un 23% entre 1990 i 2014 i van arribar als nivells més baixos de la història. Les projeccions apunten a una reducció del 25% l'any 2020, cosa que prepara el camí per assolir una reducció del 40% de gasos amb efecte d'hivernacle l'any 2030
Lluïsa Llagostera

GECO 2016 (Global Energy and Climate Outlook): Road from Paris . European Commission. 2016 - 0 views

 •  
  GECO 2016 es presenta com una continuació de l'edició 2015 de GECO, que va informar sobre la compatibilitat entre les polítiques de mitigació del canvi climàtic i el creixement econòmic. A més de l'informe principal, GECO 2016 proporciona els balanços d'energia i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per a una sèrie de països i regions clau, i també una descripció de les polítiques considerades. Aquest informe examina els efectes sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i els mercats d'energia de dos escenaris on continuen les tendències actuals més enllà de 2020: un en què s'han inclòs les contribucions nacionals previstes i un altre de 2° C d'acord amb els límits acordats en les negociacions internacionals
Lluïsa Llagostera

Long-term Dairy Outlook. International Farm Comparison (IFCN). 2016 - 1 views

 •  
  Long-term Dairy Outlook .International Farm Comparison (IFCN). 2016 Presentació.Document de prospectiva per al sector lacti, elaborat per l'IFCN, que és una organització sense ànim de lucre que va ser fundada el 2005 per donar suport a la investigació agrícola en general. D'altra banda, l'associació té l'objectiu de fomentar a nivell nacional i internacional la cooperació entre investigadors, agricultors, assessors i empreses agroindustrials. Del document, se'n desprèn el següent: la producció de llet augmentarà 208 milions de tones l'any 2025, a causa d'una creixent població i més consum de lactis. Així mateix, en els propers deu anys hi haurà també canvis significatius en el nombre i grandària de les explotacions. La principal conclusió és que el 2025 hi haurà menys però més grans granges a nivell mundial
Lluïsa Llagostera

Informe anual AVEC.Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countr... - 0 views

 •  
  l'anuari de l'Associació de Processadors i Comercialitzadors Avícoles en la Unió Europea. El document dóna fets i xifres actuals del sector i té un capítol dedicat a les perspectives avícoles mundials a l'horitzó de l'any 2025, quan, segons l'informe, s'espera una pujada dels preus en tots els tipus de carn, encara que el consum augmentarà. La demanda mundial d'importació de carn d'aus de corral es preveu que romandrà molt alta a curt termini, però anirà perdent pistonada a llarg termini (3,2% any durant la pròxima dècada respecte al 5,0% l'anterior)
Lluïsa Llagostera

Short food supply chains and local food systems in the EU. European Parliament.2016 - 0 views

 •  
  Informe del Parlament europeu sobre circuits curts, que reconeix que el mercat de la distribució alimentària a la UE està molt concentrat, ja que es distribueix principalment a través de supermercats i hipermercats, que representen el 54% de les vendes de comestibles. Segons l'informe, aquesta concentració perjudica els mitjans d'existència dels petits agricultor
Carles Folch

http://www.fao.org/3/a-i6030s.pdf - 0 views

 •  
  2016 - El estado mundial de la agricultura y la alimentación FAO
Lluïsa Llagostera

The Interactions Between the EU's External Action and the Common Agricultural Policy . ... - 0 views

 •  
  Segons aquest estudi del Parlament Europeu, els nous acords comercials entre la Unió Europea i el Regne Unit a causa del Brexit, l'assumpte del reverdiment, i l'evolució geopolítica de la Mediterrània, l'est d'Europa i els Balcans seran els aspectes que influiran més a l'hora de dissenyar la nova PAC post2020
Lluïsa Llagostera

Food of the future: The future of food . The Netherlands EU Presidency.2016 - 0 views

 •  
  Us enllacen el document de treball de la reunió ministerial informal de ministres d'Agricultura sobre el futur de la política agrícola comuna. El document proposa que, després de 2020, la Política Agrària Comuna (PAC) esdevingui una Política Agrària i Alimentària Comuna (PAAC). Per aconseguir aquest canvi, proposa que la nova política promogui una producció orientada al mercat i a la cadena productiva, no com l'actual PAC, segons els autors de l'escrit, que només promou la producció, independentment de la sortida comercial. Aquesta política ha de funcionar també en la línia de la producció sostenible i innovadora
Lluïsa Llagostera

Perspectivas agrícolas 2016-2025. Special focus: Sub-Saharan Africa . OECD.2016 - 0 views

 •  
  Com cada any per aquestes dates, la FAO, juntament amb l'OCDE, publiquen les seves projeccions agràries a 10 anys. L'informe, entre d'altres aspectes, preveu que els preus dels productes bàsics agrícoles ajustats a la inflació es mantinguin relativament sense canvis en conjunt durant la pròxima dècada. No obstant això, s'espera que els preus del bestiar augmentin en relació amb els dels cultius. A mesura que la població compti amb més ingressos, especialment en les economies emergents, la demanda de carn, peix i aus de corral experimentarà un fort creixement. Això genera una demanda addicional de pinsos, especialment a partir de cereals secundaris i farines proteiques, cosa que farà que els preus pugin en relació amb aliments bàsics com el blat i l'arròs
Lluïsa Llagostera

Foresight study on land use and food security in 2050. INRA. 2016 - 0 views

 •  
  L'Institut de Recerca Agronòmica de França (INRA) i el Centre Francès de Cooperació Internacional en Recerca Agronòmica per al Desenvolupament (CIRAD) són els autors d'aquest estudi, que és una ampliació del que van publicar l'any 2011. Es tracta d'un estudi de prospectiva que identifica i quantifica els principals determinants de l'evolució de l'ús de la terra en el món i la seva relació amb el subministrament d'aliments a l'horitzó de l'any 2050 i el canvi climàtic, considerant cinc escenaris d'evolució contrastants. També preveu la creació d'una Administració mundial encarregada d'afavorir la transició cap a un tipus d'alimentació més saludable, reduir alhora el malbaratament d'aliments a tota la cadena i garantir mitjançant polítiques l'accés segur a la terra de tot tipus d'agricultura a diferents escales geogràfiques
Lluïsa Llagostera

Leviers de réduction des pertes et gaspillages alimentaires dans divers cont... - 0 views

 •  
  L'estudi de prospectiva a l'horitzó 2030-2035 a escala internacional ofereix un inventari de les mesures que es proposen a governs, empreses o ciutadans, com ara accions per reduir els residus en origen o fomentar el reciclatge, la introducció d'impostos o taxes per al canvi de comportament... Tot això, d'acord amb 3 escenaris. Un primer escenari en un context de concentració de la població en grans ciutats on dominen la normalització, l'individualisme i el debilitament dels llaços socials amb predomini dels supermercats i la pèrdua de connexió amb l'agricultura, com podrien ser Xangai o Mèxic. Un segon escenari imagina ciutats que operen en una xarxa, on es desenvolupa la cooperació, la mobilitat i la tecnologia verda, pròximes a zones rurals de l'interior, com podrien ser Milà, Bolonya o Verona. El tercer escenari recull ciutats en declivi demogràfic amb una feble capacitat per absorbir ocupació o serveis com podrien ser Saint Étienne, Manchester o Detroit
Lluïsa Llagostera

Climate Change Action Plan 2016-2020 .World Bank.2016 - 0 views

 •  
  Informe sobre els reptes i les oportunitats de desenvolupament que ofereix el canvi climàtic d'aquí a l'any 2020. El Pla d'acció s'estructura en 5 eixos estratègics: la implementació, la convergència, la maximització de l'impacte, la resiliència i la transformació. El Banc Mundial té la intenció de respondre a aquests reptes i oportunitats amb funcions com ampliar l'acció climàtica, integrar el canvi climàtic en totes les seves operacions i donar suport i treballar més estretament amb els països. L'objectiu d'aquest pla és bàsicament ajudar els països a complir les promeses fetes a la COP21 que es va dur a terme a París i gestionar els impactes climàtics creixents
freguant

http://www.ers.usda.gov/media/2109786/gfa27.pdf - 1 views

 •  
  Prospectiva 2026 sobre seguretat alimentària mundial. Una visió detallada des de Estats Units
Lluïsa Llagostera

Roadmap for a Renewable Energy Future.International Renewable Energy Agency (IRENA). 2016 - 0 views

 •  
  Es tracta de la 2a edició del Full de ruta per al futur de l'energia renovable. Aquesta edició amplia la seva anàlisi per cobrir 40 països, cosa que representa el 80% del consum energètic mundial. Segons l'informe, s'han fet grans passos per augmentar les energies renovables al sector elèctric, les quals generaran l'any 2030 aproximadament el 30% de l'electricitat al món (en relació amb el 23% actual). L'informe afirma que duplicar la quota global de renovables l'any 2030 permetria estalviar 15 vegades més del que s'hi hagi invertit
Lluïsa Llagostera

Shifting Diets for a Sustainable Food Future: Creating a Sustainable Foo d Future, Ins... - 0 views

 •  
  Segons aquest document de treball, reduint les dietes càrnies i de productes lactis i augmentant el consum d'aliments d'origen vegetal podria reduir-se significativament la pressió de l'agricultura sobre el medi ambient. El document també recull un apartat de prospectiva en què analitza els efectes a l'any 2050 d'un canvi en les dietes alimentàries
Lluïsa Llagostera

Organic in Europe: Prospects and development. IFOAM EU Group. 2016 - 0 views

 •  
  La publicació analitza les últimes novetats del mercat i la producció de cultius ecològics arreu d'Europa en el context de la nova PAC i la política agroalimentari de la UE actual. També inclou un apartat de reflexió en clau de futur pel que fa a l'expansió de cultius ecològics més enllà d'un nínxol de mercat, partint de les darreres tendències i la visió del Moviment d'Agricultura Ecològica d'Europa, a fi d'augmentar la superfície de terres agrícoles d'Europa destinades a producció ecològica amb vistes a l'any 2030
Lluïsa Llagostera

Research for agri committee - state of play of risk management tools implemented by mem... - 0 views

 •  
  El tema central de l'informe és la gestió de riscos del mercat agrícola. La recerca va ser encarregada pel Parlament Europeu a investigadors del CEIGRAM (Centre d'Estudis i Investigació per a Riscos Agrícoles i Gestió Ambiental), centre comú de recerca de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). L'informe tracta sobre desenvolupar una visió general de la situació actual de la gestió de riscos en el període 2014/2020 dins els programes de desenvolupament rural presentats pels estats membres (o les regions); examinar les similituds i diferències en les eines de gestió de riscos aplicades per obtenir una millor comprensió de l'abast, el disseny, els límits i la seva eficiència potencial, i suggerir futurs desenvolupaments de la PAC relatius a la gestió de riscos dels mercats agrícoles a fi de tractar de manera més eficaç la incertesa d'ingressos i la volatilitat del mercat
Lluïsa Llagostera

Des scénarios prospectifs au service de l'élaboration d'une stratégie nationa... - 0 views

 •  
  Aquest document del Centre d'Estudis i Prospectiva del Ministeri d'Agricultura de França parteix de Estratègia nacional de baixes emissions de carboni (SNBC), publicada pel Govern francès el novembre de 2015 a fi de de complir els compromisos de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle a l'horitzó 2030-2050 i orientar l'economia francesa vers una menor dependència del carboni fòssil mitjançant l'elaboració d'escenaris de prospectiva dels principals sectors econòmics (energia, habitatge, transport, agricultura, forestal, etc.). L'objectiu del document és oferir un resum del component agrícola d'aquesta visió anticipada. Mostra les hipòtesis i els resultats obtinguts per a dos escenaris: un escenari de "tendència", que es defineix en termes de les polítiques existents a 1 de gener de 2014; i un escenari "de referència", tenint en compte les noves mesures adoptades des de l'1 de gener de 2014 amb el supòsit d'una transició cap a l'agroecologia que condueixi a una reducció de les emissions directes i indirectes de l'agricultura
‹ Previous 21 - 40 of 200 Next › Last »
Showing 20 items per page