Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged món

Rss Feed Group items tagged

Lluïsa Llagostera

The future of food and agriculture: Trends and challenges . FAO. 2017 - 0 views

 •  
  Les tendències i els reptes del període de prospectiva a mitjà termini 2018-2021 analitzats són, d'una banda, motiu d'esperança i, de l'altra, de preocupació. El document posa de manifest que, si bé s'han fet grans progressos en la reducció de la fam i la pobresa i la millora de la seguretat alimentària i la nutrició, les principals preocupacions persisteixen. 795 milions de persones continuen patint fam, i més de dos mil milions pateixen deficiències de micronutrients. A més, la seguretat alimentària mundial podria estar en perill a causa de les creixents pressions sobre els recursos naturals i del canvi climàtic. Per revertir aquesta visió, el document recull les recomanacions de la FAO que passen per transformar els sistemes agrícoles alimentaris i produir més amb menys
Lluïsa Llagostera

Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hí... - 1 views

 •  
  L'Informe sobre el desenvolupament dels recursos hídrics al món, publicat per ONU-Aigua, demana el canvi quantitatiu de considerar les aigües residuals un recurs en comptes d'un problema, en un món on l'aigua és cada vegada més escassa. La FAO ha contribuït amb un capítol en què destaca que l'agricultura és alhora productora i usuària d'aigües residuals, i que el sector pot causar i patir al mateix temps les conseqüències de la contaminació. Les aigües residuals tractades poden ser també una font potencial de matèries primeres, com fòsfor i nitrats que podrien convertir-se en fertilitzants. S'estima que un 22 per cent de la demanda mundial de fòsfor, un recurs mineral finit, podria cobrir-se mitjançant la reutilització d'aigües residuals tractades
Lluïsa Llagostera

Le décollage du marché des biens de consommation en Chine et son impact sur l... - 0 views

 •  
  El Centre d'Estudi i Recerca Internacional d'Economia de França és l'autor d'aquest estudi sobre l'evolució de la demanda interna a la Xina i la seva influència en tota la xarxa global d'intercanvis de béns per al consum final de les llars. L'estudi posa en evidència, després d'analitzar diversos sectors entre els quals l'alimentari, que, en el període 2012-2014, el 62% de les importacions xineses corresponien a productes de gama alta, el doble que fa deu anys. El canvi estructural en la demanda xinesa posiciona la UE com el primer soci de la Xina des de 2011. El progrés de la UE es deu en gran part a les actuacions en els sectors automotriu i farmacèutic, i també en la indústria alimentària. Alemanya es perfila com el gran guanyador de l'evolució de la demanda de la Xina, seguit pel Regne Unit
Lluïsa Llagostera

Perspectivas agrícolas 2016-2025. Special focus: Sub-Saharan Africa . OECD.2016 - 0 views

 •  
  Com cada any per aquestes dates, la FAO, juntament amb l'OCDE, publiquen les seves projeccions agràries a 10 anys. L'informe, entre d'altres aspectes, preveu que els preus dels productes bàsics agrícoles ajustats a la inflació es mantinguin relativament sense canvis en conjunt durant la pròxima dècada. No obstant això, s'espera que els preus del bestiar augmentin en relació amb els dels cultius. A mesura que la població compti amb més ingressos, especialment en les economies emergents, la demanda de carn, peix i aus de corral experimentarà un fort creixement. Això genera una demanda addicional de pinsos, especialment a partir de cereals secundaris i farines proteiques, cosa que farà que els preus pugin en relació amb aliments bàsics com el blat i l'arròs
Lluïsa Llagostera

Foresight study on land use and food security in 2050. INRA. 2016 - 0 views

 •  
  L'Institut de Recerca Agronòmica de França (INRA) i el Centre Francès de Cooperació Internacional en Recerca Agronòmica per al Desenvolupament (CIRAD) són els autors d'aquest estudi, que és una ampliació del que van publicar l'any 2011. Es tracta d'un estudi de prospectiva que identifica i quantifica els principals determinants de l'evolució de l'ús de la terra en el món i la seva relació amb el subministrament d'aliments a l'horitzó de l'any 2050 i el canvi climàtic, considerant cinc escenaris d'evolució contrastants. També preveu la creació d'una Administració mundial encarregada d'afavorir la transició cap a un tipus d'alimentació més saludable, reduir alhora el malbaratament d'aliments a tota la cadena i garantir mitjançant polítiques l'accés segur a la terra de tot tipus d'agricultura a diferents escales geogràfiques
Lluïsa Llagostera

Roadmap for a Renewable Energy Future.International Renewable Energy Agency (IRENA). 2016 - 0 views

 •  
  Es tracta de la 2a edició del Full de ruta per al futur de l'energia renovable. Aquesta edició amplia la seva anàlisi per cobrir 40 països, cosa que representa el 80% del consum energètic mundial. Segons l'informe, s'han fet grans passos per augmentar les energies renovables al sector elèctric, les quals generaran l'any 2030 aproximadament el 30% de l'electricitat al món (en relació amb el 23% actual). L'informe afirma que duplicar la quota global de renovables l'any 2030 permetria estalviar 15 vegades més del que s'hi hagi invertit
Lluïsa Llagostera

Alternative Futures for Global Food and Agriculture. OECD.2016 - 0 views

 •  
  Document que resumeix les qüestions clau associades amb 3 escenaris de futur per a l'evolució del sistema alimentari mundial a l'horitzó de l'any 2050. Algunes de les conclusions de l'informe són la tendència a l'alça en la demanda, els preus i els ingressos agrícoles
Lluïsa Llagostera

Agricultural Projections to 2025.USDA. 2016 - 0 views

 •  
  USDA preveu que la superfície dedicada a grans cultius (blat de moro, sorgo, ordi, civada) als Estats Units continuarà reduint-se. Hi haurà un creixement moderat de la demanda interna de blat de moro. La producció d'etanol a base de blat de moro baixarà en els pròxims 10 anys. A partir de l'any 2017 i durant la resta del període de projecció, els preus del blat augmentaran una mica més de pressa que els preus del blat de moro. El mateix passarà amb la soja, que reduirà la superfície plantada; com que augmentarà la demanda de soja i els seus derivats, en disminuiran els estocs. Les exportacions d'arròs augmentaran en la pròxima dècada. La quota de mercat dels EUA de l'arròs comercialitzat a escala mundial es manté al voltant del 8 per cent durant el període de projecció. Els pròxims 10 anys, s'enfortirà la demanda de carns i productes lactis, tant en el mercat intern com per a l'exportació. La producció avícola baixarà en el període de projecció. Les exportacions de carn de porc augmentaran en la pròxima dècada
Lluïsa Llagostera

World sheep meat market to 2025 . AHDB Beef & Lamb. 2016 - 0 views

 •  
  Informe de prospectiva que pren el Regne Unit de referència, ja que és el principal productor d'oví europeu i el tercer major exportador net a escala mundial. L'estudi conclou que el desenvolupament d'oportunitats de mercat a escala global serà clau per al sector de la carn d'oví en els pròxims anys. Alguns dels punts tractats en l'estudi són l'evolució del mercat xinès, principal productor, consumidor i importador de carn d'oví, la importància d'Austràlia i Nova Zelanda en l'activitat d'exportació, nous mercats clau com l'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica, etc
Lluïsa Llagostera

Five-year global supply and demand projections. International Grains Council. 2015 - 0 views

 •  
  L'informe conclou que la tendència dels mercats cerealístics a 5 anys estarà marcada per una reducció gradual dels estocs de fi de campanya després dels nivells rècord assolits durant les campanyes 2014-2015 i 2015-2016. La reducció d'estocs l'any 2021 serà del 9%. On es notaran més aquests decrements serà en les oleaginoses (-22%)
Lluïsa Llagostera

Global Economic Prospects Prospects: Spillovers amid Weak Growth.World Bank Group. 2016 - 0 views

 •  
  Informe semestral que analitza l'evolució i les perspectives econòmiques mundials, amb un enfocament especial en els mercats emergents. Aquesta edició inclou una anàlisi en profunditat dels reptes polítics d'actualitat a què s'enfronten els països en vies de desenvolupament. El document conclou que el creixement es desaccelerarà encara més a la Xina, mentre que Rússia i el Brasil seguiran en recessió l'any 2016. La regió d'Àsia meridional, encapçalada per l'Índia, presenta un panorama esperançador. L'Acord d'Associació Transpacífic, negociat recentment, podria donar un fort i benvingut impuls al comerç. D'altra banda, els efectes secundaris derivats de la debilitat dels principals mercats emergents limitaran el creixement dels països en desenvolupament i posaran en perill els èxits obtinguts en els esforços per reduir la pobresa, segons adverteixen els autors de l'informe
 •  
  Informe semestral que analitza l'evolució i les perspectives econòmiques mundials, amb un enfocament especial en els mercats emergents. Aquesta edició inclou una anàlisi en profunditat dels reptes polítics d'actualitat a què s'enfronten els països en vies de desenvolupament. El document conclou que el creixement es desaccelerarà encara més a la Xina, mentre que Rússia i el Brasil seguiran en recessió l'any 2016. La regió d'Àsia meridional, encapçalada per l'Índia, presenta un panorama esperançador. L'Acord d'Associació Transpacífic, negociat recentment, podria donar un fort i benvingut impuls al comerç. D'altra banda, els efectes secundaris derivats de la debilitat dels principals mercats emergents limitaran el creixement dels països en desenvolupament i posaran en perill els èxits obtinguts en els esforços per reduir la pobresa, segons adverteixen els autors de l'informe
Lluïsa Llagostera

The Global Risks Report 2016. World Economic Forum. 2016 - 0 views

 •  
  11a edició de l'Informe que preveu i analitza els riscos a llarg termini (any 2030) arreu del món a partir de les perspectives dels experts. Enguany, la manca de mitigació i adaptació al canvi climàtic és el risc global número 1 en termes d'impacte
Lluïsa Llagostera

Status of the World's Soil Resources.FAO.2015 - 0 views

 •  
  L'informe analitza els principals canvis del sòl a escala mundial i, amb més profunditat, a escala regional. L'informe aporta informació científicament documentada sobre l'erosió del sòl, els canvis en el carboni orgànic del sòl, els canvis en biodiversitat, acidificació, compactació, segellat, salinització i sodització del sòl, i també la contaminació i inundació del sòl, i els canvis en els seus nutrients. L'estudi conclou que la major part dels recursos mundials del sòl es troben només en una condició acceptable, dolenta o molt dolenta. Si bé hi ha motius per a l'optimisme en algunes regions, en general les condicions estan empitjorant més que millorant
Lluïsa Llagostera

El estado de los mercados básicos agrícolas 2015-2016.FAO.2015 - 0 views

 •  
  L'objectiu d'aquesta edició de l'estat dels mercats de productes bàsics agrícoles és reduir l'actual polarització de les opinions sobre els efectes del comerç agrícola en la seguretat alimentària i la manera en què aquest comerç hauria de governar-se per aconseguir que una major obertura al comerç beneficiï tots els països. L'informe conclou que l'increment del comerç d'aliments ha de donar suport als objectius de la seguretat alimentària nacional i mundial. L'informe apunta que el valor del comerç mundial d'aliments s'ha gairebé triplicat en l'últim decenni, i es preveu que les taxes de creixement continuïn augmentant. Algunes regions seran cada vegada més exportadores netes, i, d'altres, importadores netes
Lluïsa Llagostera

World Energy Outlook 2015.International Energy Agency. - 0 views

 •  
  Anuari que ofereix informació sobre situació actual, tendències i perspectives del sector energètic a l'any 2040, a partir de dades recents dels combustibles fòssils, les energies renovables,l'eficiència energètica,l'anàlisi de les tendències en les emissions de CO2 i els subsidis dels combustibles fòssils i de l'energia renovable. També tracta de manera específica els temes següents: el futur amb un preu del petroli baix; les energies renovables...
Lluïsa Llagostera

Regional perspectives on food supply and demand.European Commission. juny 2015 - 0 views

 •  
  Document de la Comissió Europea que analitza l'evolució de l'oferta i la demanda en els països que es consideren els nous motors de creixement (la Xina, l'Índia, el Brasil, Rússia, l'Àfrica sub-sahariana) en les pròximes dècades
1 - 17 of 17
Showing 20 items per page