Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged energies_renovables

Rss Feed Group items tagged

Lluïsa Llagostera

Trends and projections in Europe 2015: Tracking progress towards Europe's climate and e... - 0 views

 •  
  Informe anual que proporciona una avaluació actualitzada sobre els progressos dels països europeus en matèria de canvi climàtic i energia. Es desprèn de l'informe que les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle van disminuir un 23% entre 1990 i 2014 i van arribar als nivells més baixos de la història. Les projeccions apunten a una reducció del 25% l'any 2020, cosa que prepara el camí per assolir una reducció del 40% de gasos amb efecte d'hivernacle l'any 2030
Lluïsa Llagostera

Roadmap for a Renewable Energy Future.International Renewable Energy Agency (IRENA). 2016 - 0 views

 •  
  Es tracta de la 2a edició del Full de ruta per al futur de l'energia renovable. Aquesta edició amplia la seva anàlisi per cobrir 40 països, cosa que representa el 80% del consum energètic mundial. Segons l'informe, s'han fet grans passos per augmentar les energies renovables al sector elèctric, les quals generaran l'any 2030 aproximadament el 30% de l'electricitat al món (en relació amb el 23% actual). L'informe afirma que duplicar la quota global de renovables l'any 2030 permetria estalviar 15 vegades més del que s'hi hagi invertit
Lluïsa Llagostera

AEBIOM position on a sustainable bioenergy policy for the period after 2020 . - 0 views

 •  
  A començaments de 2016, la Comissió Europea va posar en marxa una consulta pública sobre una política sostenible de la bioenergia per al període posterior a 2020. Aquest informe mostra la posició de l'Associació Europea de la Biomassa en aquest debat. L'informe conclou que la biomassa és una font important d'energia renovable per a la UE (61% del consum d'energia renovable a la UE), i tindrà un paper crucial en la consecució dels objectius d'energia renovable 2020 i 2030, i també en l'objectiu de descarbonització 2050 de la UE. En alguns estats membres, la biomassa és ja la principal font d'energia, i ha superat el consum de combustibles fòssils (per exemple, Suècia i Finlàndia)
Lluïsa Llagostera

Macroeconomic outlook of sustainable energy and biorenowables innovations (MEV II) . LE... - 0 views

 •  
  Informe encarregat pel Ministeri d'Afers Econòmics dels Països Baixos a la Universitat LEI Wageningen i a la Universitat d'Utrecht per analitzar l'impacte macroeconòmic de l'ús a gran escala de biomassa als Països Baixos en la producció d'energia i la producció de materials i productes químics, prenent com a horitzó l'any 2030. L'estudi estableix 4 escenaris de futur bo i considerant 2 incerteses: la velocitat del desenvolupament tecnològic i la disponibilitat de la biomassa procedent de fora de la UE. Una de les conclusions de l'estudi és que l'ús a gran escala de biomassa té un efecte positiu sobre l'economia holandesa. Les grans inversions en el desenvolupament tecnològic i l'obertura a mercats internacionals poden contribuir a una més gran riquesa econòmica global a mitjà termini
Lluïsa Llagostera

Renewable energy in Europe 2016: Recent growth and knock-on effects . Europea Environme... - 0 views

 •  
  Anuari que descriu la situació actual i la prospectiva sobre l'ús energies renovables a Europa. També fa un seguiment sobre l'acompliment dels objectius estratègics europeus per al període 2020-2030 en matèria d'energia encaminats a afavorir el pas a una economia baixa en carboni
Lluïsa Llagostera

World Energy Outlook 2015.International Energy Agency. - 0 views

 •  
  Anuari que ofereix informació sobre situació actual, tendències i perspectives del sector energètic a l'any 2040, a partir de dades recents dels combustibles fòssils, les energies renovables,l'eficiència energètica,l'anàlisi de les tendències en les emissions de CO2 i els subsidis dels combustibles fòssils i de l'energia renovable. També tracta de manera específica els temes següents: el futur amb un preu del petroli baix; les energies renovables...
Lluïsa Llagostera

2020 RES scenarios for Europe : are Member States well on track for achieving 2020 RES ... - 0 views

 •  
  Aquest estudi, cofinançat per la Unió Europea (UE), preveu que, per assolir l'objectiu de renovables de 2020, el consum d'agrocarburants a Espanya s'hauria de situar en 33,6 TWh, és a dir, en gairebé 2,9 milions de tones equivalents de petroli (tep). Això exigiria triplicar el consum d'agrocarburants previst per a l'any 2014, que tot just superarà les 900.000 tep, cosa que estaria perfectament a l'abast de la indústria espanyola amb la capacitat productiva ja instal*lada (4,3 Mtep). En l'informe, també podeu veure la situació prevista per a la resta de països europeus
Lluïsa Llagostera

Global Bioenergy Supply and Demand Projections: A working paper for REmap 2030 . Intern... - 1 views

 •  
  Document de treball que cerca quina serà la posició que ocuparà la biomassa en la producció d'energia l'any 2030. L'estudi conclou que aquest recurs podria representar el 60% de l'energia total procedent de fonts renovables.
1 - 8 of 8
Showing 20 items per page