Skip to main content

Home/ Groups/ Taskukoulu
Eija Kalliala

Taskukoulu Tallinnassa | Kulttuuri- ja ict-poimintoja - 2 views

 •  
  Eija Kallialan blogimuistiinpanot IT-kouluttajien Koulutus taskussa -seminaarista.
Tarmo Toikkanen

Pulpetista tabletille - 0 views

 •  
  Metro-lehti 2.4.2012 kirjoittaa sivulla 6 aiheesta "Koulureppuun iPad oppikirjan sijaan": Helsingin kaupungin kehityshenkkeessa seitsemään perusopetuksen kouluun hankitaan tablettitietokoneita oppilaille ja opettajille. Koneilla treenataan mm. lukemista, bloggaamista, tiedonhankintaa ja luonnon tutkimista. Hankkeen kustantaa osittain Helsingin kaupunki ja Suomen valtio.Hanketta hallinnoi Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskus. Hankkeen tavoitteena on laajentaa oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle paikasta riippumattomaksi. Laitteiden kevyt paino verrattuna kirjoihin oppilaan repussa on myös yksi kokeilun tavoite. Maailmalla hankkeissa hyödynnetään eri valmistajien laitteita. Niinpä tämäkään hanke ei ole sitoutunut pelkästään iPadeihin. Tämä uutinen löytyi päivän vanhasta paperisesta Metro-lehdestä raitiovaunun penkille jätettynä. Metron nettiversiosta en artikkelia löytänyt.
Tarmo Toikkanen

Koulutus taskussa -seminaarin työpajaa - YouTube - 1 views

 •  
  Tunnelmia ja tapahtumia IT-kouluttajat ry:n järjestämästä Koulutus taskussa -seminaarin työpajasta Tallinnalaisessa hotellissa. Netti ei ihan kestänyt 20 samanaikaista mobiililaitetta, mutta jotain sentään saatiin tehtyä. Ajankohta: lauantaiaamu, 31.3.2012.
 •  
  Mielestäni video kuvastaa hienosti sitä tekemisen ja löytämisen mentaliteettia, joka meillä oli koko seminaarimatkan ajan.
 •  
  Melkoista automatiikkaa kun linkit olivat tulleet itsestään it-kouluttajien kotisivulle. Kiitos. :)
Tarmo Toikkanen

Teromakoteron blogi: Koulutus taskussa on taskukoulu - 0 views

 •  
  Tero Toivasen seminaariraportti käsittelee Tarmon, Jarin ja Eliaksen esitykset.
Tarmo Toikkanen

Tekijänoikeuslaki - 1 views

 • Tekijänoikeus tuottaa, jäljempänä säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.
 • Kappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa. Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Katso §11a, jossa sallitaan mm. kopiointi teknisistä syistä.
 • 1) se välitetään yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana;
  • Tarmo Toikkanen
    
   Vai voidaanko? Erikseen järjestetty tilaisuus, jossa yleisölle esitetään teos netistä, lienee kuitenkin "teoksen välittämistä yleisölle" vaikka teos onkin netissä jo julkaistu koko maailmalle.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Julkaisu internetissä menee tähän pykälään. Tahtoo sanoa, että nettiin avoimesti laitettu teos voidaan katsella myös julkisessa tilaisuudessa, koska teos on saatettu yleisön saataviin silloin, kun tekijä on sen lähettänyt internetiin, ei silloin kun sitä katsotaan myöhemmin.
 • ...33 more annotations...
 • Julkisena esittämisenä ja yleisölle välittämisenä pidetään myös esittämistä ja välittämistä ansiotoiminnassa suurehkolle suljetulle piirille.
 • Kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin, on tekijä ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii.
 • Teosta älköön muutettako tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, älköönkä sitä myöskään saatettako yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Tässä siis moraaliset oikeudet.
 • Oikeudesta, joka tekijällä on tämän pykälän mukaan, hän voi sitovasti luopua vain mikäli kysymyksessä on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Kaikista oikeuksistaan ei rajoituksetta voi luopua, oli sopimus millainen tahansa.
 • Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta tietokoneohjelmaan eikä tietokantaan.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Eli ohjelmistoja ja tietokantoja ei saa kopioida teknisistä syistä, mutta muuta digitaalista sisältöä saa.
 • Jos joku teosta vapaasti muuttaen on saanut aikaan uuden ja itsenäisen teoksen, ei hänen tekijänoikeutensa riipu tekijänoikeudesta alkuperäisteokseen.
 • Sillä, joka on kääntänyt teoksen tai muunnellut sitä tahi saattanut sen muuhun kirjallisuus- tai taidelajiin, on tekijänoikeus teokseen tässä muodossa, mutta hänellä ei ole oikeutta määrätä siitä tavalla, joka loukkaa tekijänoikeutta alkuperäisteokseen.
 • Teos katsotaan julkistetuksi, kun se luvallisesti on saatettu yleisön saataviin.
 • Julkaistuksi teos katsotaan, kun sen kappaleita tekijän suostumuksella on saatettu kauppaan tai muutoin levitetty yleisön keskuuteen.
 • Mitä 2 §:ssä säädetään oikeudesta valmistaa teoksesta kappaleita, ei koske sellaista tilapäistä kappaleen valmistamista: 1) joka on väliaikaista tai satunnaista; 2) joka on erottamaton ja välttämätön osa teknistä prosessia; 3) jonka ainoa tarkoitus on mahdollistaa välittäjän tekemä teoksen siirto verkossa kolmansien osapuolten välillä tai teoksen laillinen käyttö; sekä 4) jolla ei ole itsenäistä taloudellista merkitystä.
 • Sillä, joka yhdistämällä teoksia tai teosten osia on aikaansaanut kirjallisen tai taiteellisen kokoomateoksen, on siihen tekijänoikeus, mutta hänen oikeutensa ei rajoita oikeutta ensiksi mainittuihin teoksiin.
 • Julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Siten valmistettua kappaletta ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen.
 • Kappaleen valmistamisen valmistuttajan yksityistä käyttöä varten saa myös antaa ulkopuolisen suoritettavaksi.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Eli saa pyytää/palkata jonkun tekemään itselleen teoskopion yksityiseen käyttöön, paitsi mitä seuraavat momentit rajaavat.
 • Julkaistusta teoksesta saa valmistaa kappaleita valokopioimalla tai vastaavin menetelmin sopimuslisenssin nojalla siten kuin 26 §:ssä säädetään.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Opettajan valokopiolupa.
 • Julkistetusta teoksesta saa sopimuslisenssin nojalla, siten kuin 26 §:ssä säädetään, valmistaa kappaleita opetustoiminnassa tai tieteellisessä tutkimuksessa käytettäviksi ja käyttää niitä mainitussa tarkoituksessa yleisölle välittämiseen muulla tavalla kuin radiossa tai televisiossa lähettämällä.
  • Tarmo Toikkanen
    
   26§ tarkoittaa tekijänoikeusjärjestöjen kanssa tehtyjä sopimuksia. Eli niiden puitteissa saa kopioida opetuskäyttöön.
 • Opetustoiminnassa saa äänen tai kuvan suoran talteenottamisen avulla valmistaa kappaleita opettajan tai oppilaan esittämästä julkistetusta teoksesta opetustoiminnassa tilapäisesti käytettäväksi. Siten valmistettua kappaletta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Jos siis opettaja tai oppilas esittää julkisen teoksen, esityksen saa tallentaa opetuskäyttöön - väliaikaisesti.
 • Opetuksessa käytettäväksi tarkoitettuun painamalla tai vastaavin menetelmin valmistettuun kokoomateokseen, joka muodostetaan useiden tekijöiden teoksista, saa ottaa vähäisiä osia kirjallisesta teoksesta tai sävellysteoksesta taikka, jos teos ei ole laaja, koko teoksen, kun viisi vuotta on kulunut vuodesta, jona teos julkaistiin. Tekstiin liittyen saadaan ottaa kuva julkistetusta taideteoksesta.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Kokoomateos on siis tässä painotuote, ei digitaalinen.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Eli 5 vuotta vanhoja teoksia saa vähäisin määrin (tai kokonaan, jos pieni teos) koota opetustarkoitukseen valmistettavaan kokoomateokseen.
 • Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske teosta, joka on valmistettu käytettäväksi opetuksessa.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Opetuskäyttöön tarkoitettuja teoksia ei saa yhdistää kokoomateoksiin.
 • Kun teoksen kappale on tekijän suostumuksella myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu, kappaletta saadaan käyttää teoksen näyttämiseen julkisesti.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Myytyjä ja lahjoitettuja teoskappaleita saa tuoda opetukseen näytille.
 • Teoksen, joka on julkaistu, saa esittää julkisesti jumalanpalveluksen ja opetuksen yhteydessä.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Poislukien näytelmät ja elokuvat (3. monentti), julkisia teoksia saa esittää opetuksen yhteydessä. Ilmeisesti tähän ei ole rajoituksia.
 • Julkaistun teoksen saa myös esittää julkisesti tilaisuudessa, jossa teosten esittäminen ei ole pääasia ja johon pääsy on maksuton sekä jota muutoinkaan ei järjestetä ansiotarkoituksessa.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Jos tilaisuus on maksuton eikä pyri ansiotoimintaan, julkaistun teoksen saa esittää, jos se ei ole tilaisuuden pääasia.
 • Sanomalehteen tai aikakauskirjaan saa toisesta sanomalehdestä tai aikakauskirjasta, jollei siinä ole jälkipainantakieltoa, ottaa uskonnollista, poliittista tai taloudellista päivänkysymystä koskevan kirjoituksen.
 • Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.
 • Julkistetuista taideteoksista saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia: 1) arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen; sekä 2) sanomalehteen tai aikakauskirjaan selostettaessa päiväntapahtumaa, edellyttäen ettei teosta ole valmistettu sanomalehdessä tai aikakauskirjassa toisinnettavaksi.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Ns. "kuvasitaatti", historiallisista syistä näin nimetty. Eri asia kuin sitaatit.
 • Käytettäessä lyhyitä otteita televisiolähetyksestä 48 §:n 5 momentin mukaisesti yleisöä suuresti kiinnostavasta tapahtumasta tehtäviä uutisraportteja varten saadaan lähetykseen sisältyvä teos sisällyttää uutisraporttiin.
 • Tekstiin liittyvän kuvan saa kuitenkin ottaa sanomalehteen tai aikakauskirjaan.
 • Rakennuksen saa vapaasti kuvata.
 • Toisinnettaessa päiväntapahtumaa radio- tai televisiolähetyksessä tai elokuvana saadaan päiväntapahtumassa näkyvä tai kuuluva teos sisällyttää toisinnokseen tiedotustarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.
 • Kirjallisen tai taiteellisen teoksen taikka kansanperinteen esitystä ei esittävän taiteilijan suostumuksetta saa: 1) tallentaa laitteelle, jonka avulla esitys voidaan toisintaa; 2) saattaa yleisön saataviin radion tai television välityksellä taikka suoraan siirtämällä.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Koskeeko tämä esim. opettajan pitämää luentoa? Onko opettaja esiintyvä kirjallinen taiteilija?
 • Mitä suullisesti tai kirjallisesti esitetään julkisessa edustajistossa, viranomaisessa tai yleisestä asiasta neuvottelemista varten pidetyssä julkisessa tilaisuudessa, on lupa toisintaa tekijän suostumuksetta.
 • Taideteoksen kuvaaminen on sallittua muissakin kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, jos teos on pysyvästi sijoitettu julkiselle paikalle tai sen välittömään läheisyyteen. Jos taideteos on kuvan pääaihe, kuvaa ei saa käyttää ansiotarkoituksessa.
 • Kuvataiteen teoksen tekijällä on oikeus saada luovuttamansa teos nähtävilleen, jollei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa teoksen omistajalle tai haltijalle ja se on tarpeen: 1) tekijän taiteellisen työn kannalta; tai 2) hänen 2 §:ssä tarkoitettujen taloudellisten oikeuksiensa toteuttamiseksi.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Luoksepääsyoikeus, eräs moraalisista oikeuksista.
 • Mitä tässä laissa on säädetty opetustoiminnasta, ei sovelleta opetustoimintaan, jota harjoitetaan ansiotarkoituksessa.
  • Tarmo Toikkanen
    
   Mitä tarkoittaa ansiotarkoitus? Joka tapauksessa opetustoiminta tarkoittaa vain opetusta, jota ei ole tehty ansiotarkoituksessa.
 •  
  Esimerkki Diigolla julkisesti korostetusta ja kommentoidusta sivusta.
 •  
  Osoittaa muuten, miten mahtava väline Diigo on, kun sitä osaa käyttää. Kiitos, Tarmo! Tämä esimerkki tuli muuten tarpeeseen :-)
Tero Toivanen

Koulutus taskussa - silmäkarkkia ja pedagogiikkaa | Mervi Mavendorf´s Blog - 0 views

 • Jos olet ladannut App Storesta tämän sovelluksen, olet yksi yli 10 miljoonasta Eliaksen asiakkaasta.
  • Tero Toivanen
    
   Tämä on kyllä mahtava juttu! Kymmenen miljoonaa latausta... Upeaa!
 • hänellä oli keskustelua herättäviä näkemyksiä siitä, mitä työelämä odottaa valmistuvalta mobiiliohjelmoijalta.
  • Tero Toivanen
    
   Olen samaa mieltä. Elias esitti hyvin tärkeitä argumentteja, joita ei voi kuitata olankohautuksella.
 • Koulussa oppii perusteet ja luo verkostoja, mutta koulun ei voida olettaa olevan kehityksen kärjessä nopeasti muuttuvilla aloilla kuten mobiiliohjelmoinnissa. On hyödyllisempää oppia miten asioita otetaan haltuun kuin oppia asioita yksityiskohtaisesti, koska ne muuttuvat niin nopeasti.
  • Tero Toivanen
    
   Tässä on hyviä huomioita siitä, mihin suuntaan koulua tulisi kehittää. Sisältöjen hallinnasta tulisi siirtyä kohti oppimisen ja poisoppimisen taitoja.
 • ...5 more annotations...
 • Koulun tulisi innostaa elinikäiseen oppimiseen, sillä vaikka olisit alasi ekspertti, ala voi muuttua siten, että osaamisesi ei  enää riitä.
  • Tero Toivanen
    
   Elinikäiseen oppimiseen kuuluu se, että oppiminen ei lakkaa koskaan. Myös opettajien täytyy uskaltaa astua epämukavuusvyöhykkeelle, jossa todellista oppimista tapahtuu.
 • Entä sitten omien laitteiden käytön salliminen koulussa?  Halusin herättää aiheesta keskustelua seminaarissa, sillä uskon sen olevan lähitulevaisuutta ainakin ammatillisen koulutuksen puolella.  Jos ja kun käytetään pääsääntöisesti pilvipalveluja, ei mobiililaitteen merkillä ole väliä.
  • Tero Toivanen
    
   Todella tärkeitä huomioita. Jätetäänkö mobiilioppiminen yhden yrityksen varaan? Myös mobiilioppimiseen tulisi olla globaali oikeus.
 • Suosituksessa nimittäin todetaan, että älypuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käytöllä monipuolistetaan oppimisympäristöä ja oppimisen siirtymistä eri paikkoihin ja tilanteisiin. Tiedän, että näin tapahtuukin joissain kouluissa. Toivottavasti tasa-arvon nimissä nämä hyvät käytännöt leviävät niihinkin kouluihin, joissa näin ei vielä ole.
  • Tero Toivanen
    
   Toivottavasti on jo mennyttä se aika, jolloin mobiililaitteet kerättiin oppilailta pois ennen tunnin alkua (tai ainakin määrättiin sulkemaan tai laittamaan ne äänettömälle).
 • En siis kannata omien laitteiden kieltämistä, vaikka se väistämättä edellyttää opettajalta uudenlaista asennoitumista (kaikkitietävästä yhdessä oppijaksi). Kieltämisen syyksi ei liioin riitä, että siihen sisältyy riski eriarvoisuuskokemuksesta.
  • Tero Toivanen
    
   Onpa hienosti muotoiltu, Irmeli: "opettaja kaikkitietävästä yhdessä oppijaksi". Juuri näin! 
 • Elias mainitsi, että jos nyt pitäisi aloittaa opiskelu, hän keskittyisi pelkästään kieliin, olivat ne sitten puhuttavia kieliä tai ohjelmointikieliä. Itsekin olen pannut merkille, että tässä ajassa yksi tärkeimmistä opittavissa asioista on viestiminen ja muu kommunikaatio ihmisten kesken.
  • Tero Toivanen
    
   Ihmisten välinen kommunikointi sekä ihmisten ja koneiden välinen kommunikointi... Niissä luulen olevan yhden avaimista tulevaisuuden haasteisiin.
Tarmo Toikkanen

Mobiilisti - 0 views

 •  
  Mobiilisti -hanke on mobiilioppimisen kehittämishanke, jossa kehitetään mobiiliutta hyödyntäviä koulutusmalleja luonnonvara-, kiinteistö- ja viheralalle.
 •  
  Mobiilistissa on mm. Postauksia siitä, miten iPodeja/iPadeja hallinnoidaan.
Tero Toivanen

Sosiaalinen media opetuksessa - 1 views

 •  
  Erinomainen kirja sosiaalisen median käytöstä opetuksesta. Tämä on "must"!
Tarmo Toikkanen

pintakilta - home - 0 views

 •  
  Ajoneuvomaalauksen, teollisen pintakäsittelyn opettajien, opiskelijoiden ja ammattilaisten yhteinen sivusto
Tarmo Toikkanen

mobiilioppija - home - 0 views

 •  
  Tähän wikiin keräämme mobiilioppimisen käytännön toteutuksia InnoOmniassa. Mobiilioppimisympäristöjä ja mobiilioppimisen käytäntöjä kehitetään tällä hetkellä mm. Mobiilisti- ja Mokia-hankkeissa.
Tero Toivanen

Twitter / Search - #taskukoulu - 0 views

 •  
  IT-kouluttajien "Koulutus taskussa" -kevätseminaarin Twitter-viestit
1 - 13 of 13
Showing 20 items per page