Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items matching "INFORME" in title, tags, annotations or url

Group items matching
in title, tags, annotations or url

Sort By: Relevance | Date Filter: All | Bookmarks | Topics Simple Middle
Carles Folch

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540374/IPOL_STU(2015)540374_EN.pdf - 0 views

 •  
  COMPARISON OF FARMERS' INCOMES IN THE EU MEMBER STATES Abstract With the main stated objectives of the CAP in mind, relevant comparisons that involve the incomes of farmers are made. EU official data sources are used to describe income differences between holdings of different sizes and types and between Member States. Comparisons between the incomes of farmer household and other groups in society have to rely on ad hoc information. Recommendations relate to the support of small farms, actions to mitigate instability and to fill the important gap in farm household income information.
xarxagroforum

Quart informe de progrés sobre el canvi climàtic a Catalunya. 2014 - 0 views

 •  
  Informe 2014 de seguiment del canvi climàtic realitzat per la Oficina del canvi climàtic
Lluïsa Llagostera

Vida próspera para el mundo en 2050. Global Calculator. 2015 - 0 views

 •  
  Aquest informe pretén donar nocions sobre com podrien canviar els sectors globals de transport, edificacions, manufactura, electricitat, terra, aliments i bioenergia per aconseguir la fita de limitar la temperatura mitjana global en 2º C
 •  
  Aquest informe pretén donar nocions sobre com podrien canviar els sectors globals de transport, edificacions, manufactura, electricitat, terra, aliments i bioenergia per aconseguir la fita de limitar la temperatura mitjana global en 2º C
Carles Folch

Mediterranean Sea response to climate change in an ensemble of twenty first century scenarios - Springer - 1 views

 •  
  Informe referenciat al Facebok per A. Checchi
Lluïsa Llagostera

Global Economic Prospects Prospects: Spillovers amid Weak Growth.World Bank Group. 2016 - 0 views

 •  
  Informe semestral que analitza l'evolució i les perspectives econòmiques mundials, amb un enfocament especial en els mercats emergents. Aquesta edició inclou una anàlisi en profunditat dels reptes polítics d'actualitat a què s'enfronten els països en vies de desenvolupament. El document conclou que el creixement es desaccelerarà encara més a la Xina, mentre que Rússia i el Brasil seguiran en recessió l'any 2016. La regió d'Àsia meridional, encapçalada per l'Índia, presenta un panorama esperançador. L'Acord d'Associació Transpacífic, negociat recentment, podria donar un fort i benvingut impuls al comerç. D'altra banda, els efectes secundaris derivats de la debilitat dels principals mercats emergents limitaran el creixement dels països en desenvolupament i posaran en perill els èxits obtinguts en els esforços per reduir la pobresa, segons adverteixen els autors de l'Informe
 •  
  Informe semestral que analitza l'evolució i les perspectives econòmiques mundials, amb un enfocament especial en els mercats emergents. Aquesta edició inclou una anàlisi en profunditat dels reptes polítics d'actualitat a què s'enfronten els països en vies de desenvolupament. El document conclou que el creixement es desaccelerarà encara més a la Xina, mentre que Rússia i el Brasil seguiran en recessió l'any 2016. La regió d'Àsia meridional, encapçalada per l'Índia, presenta un panorama esperançador. L'Acord d'Associació Transpacífic, negociat recentment, podria donar un fort i benvingut impuls al comerç. D'altra banda, els efectes secundaris derivats de la debilitat dels principals mercats emergents limitaran el creixement dels països en desenvolupament i posaran en perill els èxits obtinguts en els esforços per reduir la pobresa, segons adverteixen els autors de l'Informe
Lluïsa Llagostera

Short food supply chains and local food systems in the EU. European Parliament.2016 - 0 views

 •  
  Informe del Parlament europeu sobre circuits curts, que reconeix que el mercat de la distribució alimentària a la UE està molt concentrat, ja que es distribueix principalment a través de supermercats i hipermercats, que representen el 54% de les vendes de comestibles. Segons l'Informe, aquesta concentració perjudica els mitjans d'existència dels petits agricultor
Lluïsa Llagostera

GECO 2016 (Global Energy and Climate Outlook): Road from Paris . European Commission. 2016 - 0 views

 •  
  GECO 2016 es presenta com una continuació de l'edició 2015 de GECO, que va informar sobre la compatibilitat entre les polítiques de mitigació del canvi climàtic i el creixement econòmic. A més de l'informe principal, GECO 2016 proporciona els balanços d'energia i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per a una sèrie de països i regions clau, i també una descripció de les polítiques considerades. Aquest informe examina els efectes sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i els mercats d'energia de dos escenaris on continuen les tendències actuals més enllà de 2020: un en què s'han inclòs les contribucions nacionals previstes i un altre de 2° C d'acord amb els límits acordats en les negociacions internacionals
Lluïsa Llagostera

EU agricultural Outlook: Prospects for the EU Markets and income 2016-2026 - 0 views

 •  
  Informe presentat en el marc de la segona edició de la conferència organitzada per la Comissió Europea sobre les perspectives agrícoles de la UE a mitjà termini, a l'horitzó de 10 anys. El document aborda concretament les perspectives dels mercats de la llet, la carn i els cultius herbacis. Aquestes projeccions es basen en les publicades l'estiu passat per l'OCDE i la FAO. Entre altres qüestions, cal destacar que la renda agrària augmentarà un 2% la pròxima dècada. La demanda de cereals podria incrementar-se un 6% d'aquí a 2026 gràcies a l'augment del blat de moro per a alimentació animal. Es preveu un augment en les importacions de soja. Els preus es mantindran per sota dels dels darrers anys
Lluïsa Llagostera

Trends and projections in Europe 2015: Tracking progress towards Europe's climate and energy targets. European Environment Agency (EEA).2016 - 0 views

 •  
  Informe anual que proporciona una avaluació actualitzada sobre els progressos dels països europeus en matèria de canvi climàtic i energia. Es desprèn de l'Informe que les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle van disminuir un 23% entre 1990 i 2014 i van arribar als nivells més baixos de la història. Les projeccions apunten a una reducció del 25% l'any 2020, cosa que prepara el camí per assolir una reducció del 40% de gasos amb efecte d'hivernacle l'any 2030
Lluïsa Llagostera

AEBIOM position on a sustainable bioenergy policy for the period after 2020 . - 0 views

 •  
  A començaments de 2016, la Comissió Europea va posar en marxa una consulta pública sobre una política sostenible de la bioenergia per al període posterior a 2020. Aquest informe mostra la posició de l'Associació Europea de la Biomassa en aquest debat. L'informe conclou que la biomassa és una font important d'energia renovable per a la UE (61% del consum d'energia renovable a la UE), i tindrà un paper crucial en la consecució dels objectius d'energia renovable 2020 i 2030, i també en l'objectiu de descarbonització 2050 de la UE. En alguns estats membres, la biomassa és ja la principal font d'energia, i ha superat el consum de combustibles fòssils (per exemple, Suècia i Finlàndia)
Lluïsa Llagostera

Climate Change Action Plan 2016-2020 .World Bank.2016 - 0 views

 •  
  Informe sobre els reptes i les oportunitats de desenvolupament que ofereix el canvi climàtic d'aquí a l'any 2020. El Pla d'acció s'estructura en 5 eixos estratègics: la implementació, la convergència, la maximització de l'impacte, la resiliència i la transformació. El Banc Mundial té la intenció de respondre a aquests reptes i oportunitats amb funcions com ampliar l'acció climàtica, integrar el canvi climàtic en totes les seves operacions i donar suport i treballar més estretament amb els països. L'objectiu d'aquest pla és bàsicament ajudar els països a complir les promeses fetes a la COP21 que es va dur a terme a París i gestionar els impactes climàtics creixents
Lluïsa Llagostera

Food of the future: The future of food . The Netherlands EU Presidency.2016 - 0 views

 •  
  Us enllacen el document de treball de la reunió ministerial informal de ministres d'Agricultura sobre el futur de la política agrícola comuna. El document proposa que, després de 2020, la Política Agrària Comuna (PAC) esdevingui una Política Agrària i Alimentària Comuna (PAAC). Per aconseguir aquest canvi, proposa que la nova política promogui una producció orientada al mercat i a la cadena productiva, no com l'actual PAC, segons els autors de l'escrit, que només promou la producció, independentment de la sortida comercial. Aquesta política ha de funcionar també en la línia de la producció sostenible i innovadora
Lluïsa Llagostera

La alimentación y la agricultura: Claves para la ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. FAO. 2016 - 0 views

 •  
  Informe de referència adreçat principalment als mandataris d'estats del món i a tothom qui vulgui tenir una idea clara de què és i què pretén la nova Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. El document dibuixa el full de ruta per a la consecució dels objectius de sostenibilitat de l'Agenda 2030 que tenen a veure amb l'agricultura i l'alimentació. També recull els missatges clau dictats per la FAO
Lluïsa Llagostera

Macroeconomic outlook of sustainable energy and biorenowables innovations (MEV II) . LEI Wageningen UR. 2016 - 0 views

 •  
  Informe encarregat pel Ministeri d'Afers Econòmics dels Països Baixos a la Universitat LEI Wageningen i a la Universitat d'Utrecht per analitzar l'impacte macroeconòmic de l'ús a gran escala de biomassa als Països Baixos en la producció d'energia i la producció de materials i productes químics, prenent com a horitzó l'any 2030. L'estudi estableix 4 escenaris de futur bo i considerant 2 incerteses: la velocitat del desenvolupament tecnològic i la disponibilitat de la biomassa procedent de fora de la UE. Una de les conclusions de l'estudi és que l'ús a gran escala de biomassa té un efecte positiu sobre l'economia holandesa. Les grans inversions en el desenvolupament tecnològic i l'obertura a mercats internacionals poden contribuir a una més gran riquesa econòmica global a mitjà termini
freguant

2016 Global Food Policy Report.pdf - 0 views

 •  
  INFORME ANUAL 2016 de IFPRI sobre les politiques alimentàries globals
freguant

Understanding the UN Climate Science Reports | Climate Change: Implications for Agriculture | The Cambridge Sustainability Platform | CISL | Cambridge Institute for Sustainability Leadership - 1 views

 •  
  La Universitat de Cambridge basant-se en el darrer informe del IPCC ens ofereix una visió sintètica però molt complerta sobre les implicacions que té i tindrà el canvi climàtic a l'agricultura i sobre les opcions que poden positivar en el possible els impactes negatius
Lluïsa Llagostera

Future diets Implications for agriculture and food prices.DEFRA.2014 - 0 views

 •  
  Informe del Departament per al Desenvolupament Internacional del Regne Unit en què analitza com afectarà una major demanda de carn els preus dels aliments; conclou que un augment del consum de carn en gravarà els preus, però no necessàriament els preus dels cereals
Carles Folch

La indústria agroalimentària catalana, una perspectiva empresarial - 3 views

 •  
  Informe realitzat per Agustí Segarra on observa els potencials de l'agroindustria catalana i la seva implicació en els procesos de innovació actuals.
freguant

Construyendo una visión común para la agricultura y alimentación sostenibles - 3 views

 •  
  El informe proporciona la visión, los principios clave y directrices sobre la manera de avanzar para la transición hacia una alimentación y una agricultura sostenibles. Se basa en la larga experiencia que posee la Organización en la elaboración de conceptos, enfoques e instrumentos de sostenibilidad, y ofrece una plataforma común para una visión del sector de la agricultura y de las sinergias intersectoriales que harán de la agricultura un sector más productivo y sostenible.
Lluïsa Llagostera

Global Economic Prospects (GEP).World Bank. 2015 - 0 views

 •  
  Segons el darrer informe anual del Banc Mundial, publicat el mes de juny 2015, els països en vies de desenvolupament s'enfronten a una dura transició cap a 2015, amb majors costos d'endeutament i menors preus per al petroli i altres productes bàsics
1 - 20 of 48 Next › Last »
Showing 20 items per page